Forhandlingsgloser

UNFCCC

United Nations Framework Convention of Climate Change. FNs klimakonvensjon.

PARTY
Landene som har signert klimakonvensjonen kalles parter (parties).  

COP

Conference of the Parties.
Årlig partsmøte mellom de 196 medlemslandene i klimakonvensjonen, og øverste besluttende organ. 

SBI

Subsidiary Body for Implementation. Komité som løpende diskuterer implementeringen av FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen.

SBSTA
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
. Komité som behandler emner knyttet til teknologi og vitenskap.

APA

Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement
. Arbeidsgruppe med fokus på å forberede Parisavtalens ikrafttredelse. 

PAWP

Paris Agreement Work Package. Fulle settet av avtaler som ble forhandlet frem mot 2020.

CBDR
Common But Differentiated Responsibilities. Felles, men ulikt ansvar. Viktig rettferdighetsprinsipp i klimakonvensjonen

KP

Kyotoprotokollen. Avtalen som kom før Parisavtalen.

WIM
Warsaw International Mechanism. Adressere tap og skade assosiert med klimaforandringers konsekvenser i utviklingsland.

KJWA

Koronivia Joint Work on Agriculture 

LWPG
Lima Work Programme on Gender. Annerkjenner kjønnsdimensjonen i klimaendringene.

GAP
Gender Action Plan

NDC
Nationally Determined Contributions. Nasjonalt bestemte bidrag.

Global Stocktake
Vurderer fremgang mot overholdelse av Parisavtalens mål. Fra 2023 og hvert femte år.

LTG
Long-term temperature goal. Langsiktig mål. Som oftest for 2050, eller senere.

Emission gap
Gapet mellom nødvendige utslippskutt, og det som har blitt lovet så langt.

IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change. FNs klimapanel. Panel som gjennomgår klimaforskning. Produserer rapporter basert på eksisterende forskning, men driver ikke forskning selv.

ACE

Action for Climate Empowerment. Hensikten er å få gi samfunnsmedlemmer mulighet til å delta i klimahandling i større grad. Dette gjennom klimaundervisning, bevissthet rundt klimaendringene i samfunnet, tilgjengeliggjøring av informasjon, deltakelse og internasjonalt samarbeid.   

MWP

Mitigation Work Programme.  Et arbeidsprogram under klimaforhandlingene som har hensikt å oppskalere tiltak for utslippskutt. 

NAP 

National Adaption Plans. Nasjonale tilpasningsplaner har som mål å identifisere fremtidig behov for tilpasning, og utvikle og implementere strategier for å møte disse behovene.